FAQ (odpowiedzi na często zadawane pytania)

null Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Powrót Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

  1. Wzorcowanie to usługa dobrowolna. 

Wzorcowania przyrządów pomiarowych, można wykonać dla przyrządów zarówno podlegających jak i nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Należy jednak podkreślić, iż jest to czynność dobrowolna. Zgodnie bowiem z art. 6a ust. 1 ustawy Prawo o miarach - w celu zapewnienia przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych organy administracji miar mogą, na wniosek zainteresowanych podmiotów, wykonywać wzorcowanie przyrządów pomiarowych. W tym obszarze metrologii, nie ma więc ścisłych prawnych uregulowań, ustalających sposób postępowania użytkowników określonych przyrządów pomiarowych. W przypadku wzorcowania, częstotliwość oraz zakres jego wykonania ustala użytkownik przyrządu pomiarowego, kierując się przede wszystkim jego przeznaczeniem i potrzebą uzyskania wyników pomiaru dla określonych wartości mierzonych wielkości fizycznych. Często jest to określane w branżowych procedurach postępowania dla wykonywania określonych czynności pomiarowych (np. dla przyrządów w zastosowaniach medycznych). Na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu, termin następnego wzorcowania może zostać zamieszczony w świadectwie wzorcowania.
Wzorcowanie ma na celu ustalenia relacji między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy, a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary. Wynik wzorcowania, pozwalający na przypisanie wskazaniom przyrządu pomiarowego odpowiednich wartości wielkości mierzonej lub na wyznaczenie poprawek tych wskazań oraz błędów, jest poświadczany w świadectwie wzorcowania ¬ zgodnie z art. 6a ust. 3 przedmiotowej ustawy. Tak więc w przypadku konieczności potwierdzenia prawidłowości wskazań przyrządów pomiarowych możliwe jest dokonanie okresowego wzorcowania, które jest w praktyce podstawową czynnością pozwalającą na właściwy dobór przyrządu do realizacji konkretnego zadania pomiarowego.

  1. Wyszukiwarka usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych znajduje się na stronie Świtezi - link: https://switez.gum.gov.pl/web/guest/wyszukiwarka-uslug#/