Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWITEŹ

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług za pośrednictwem Portalu Systemu Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar ŚWITEŹ (dalej zwany „Portal ŚWITEŹ”), prowadzonego przez Główny Urząd Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwany dalej „GUM”.

Uruchomienie Portalu ŚWITEŹ, przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją jego warunków i zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną z GUM, bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.

 

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. GUM – Główny Urząd Miar, urząd administracji rządowej właściwy w sprawach miar i probiernictwa, działający na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2166, z późn. zm.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa, NIP: 525-10-08-361, REGON: 010415420;
 2. Portal ŚWITEŹ – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.), przeznaczony do świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny za pośrednictwem interfejsu www, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez GUM on-line;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na Portalu ŚWITEŹ;
 4. Klient GUM – osoba prawna albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która reprezentowana przez Użytkownika korzysta z usług GUM z pośrednictwem Portalu ŚWITEŹ;
 5. administrator Portalu ŚWITEŹ – wyznaczony pracownik lub pracownicy GUM zarządzający Portalem ŚWITEŹ;
 6. administrator Klienta GUM – Użytkownik posiadający uprawnienie do zarządzania zasobami/kontami Klienta GUM na Portalu ŚWITEŹ;
 7. Użytkownik klienta – Użytkownik Portalu ŚWITEŹ, któremu został nadany dostęp do Portalu ŚWITEŹ przez administratora Klienta GUM;
 8. kontekst – w Portalu ŚWITEŹ jest to zestaw danych i funkcji odnoszących się do Klienta GUM, w szczególności odnosi się on do możliwości podpisywania wniosków i pism do Administracji Miar za jego pośrednictwem;
 9. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 10. ePUAP – Elektroniczna Platforma Usługi Administracji Publicznej, dostępna w Internecie pod adresem http://epuap.gov.pl;
 11. profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, z późn. zm.);
 12. krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej – rozwiązanie organizacyjno – techniczne umożliwiające uwierzytelnienie użytkownika systemu teleinformatycznego, korzystającego z usługi online, z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do tego węzła bezpośrednio albo za pośrednictwem węzła transgranicznego.
 13. hasło – ciąg znaków używany przez Użytkownika w celu uwierzytelnienia w Portalu ŚWITEŹ;
 14. login – indywidualny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika, stanowiący element uwierzytelnienia, w Portalu ŚWITEŹ jest nim adres mailowy użytkownika podany podczas rejestracji;
 15. dokument elektroniczny – dokument w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 16. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) – wystawiane przez organ administracji publicznej poświadczenie przedłożenia dokumentu elektronicznego przez Użytkownika Portalu ŚWITEŹ;
 17. podpis kwalifikowany - elektroniczny podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu, służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną;
 18. wniosek – złożony za pomocą Portalu ŚWITEŹ podpisany elektronicznie formularz, dla którego Portal ŚWITEŹ wystawia UPP;
 19. zgłoszenie – zarejestrowana za pomocą funkcjonalności formularza kontaktowego Portal ŚWITEŹ prośba (formularz) Użytkownika o udzielenie informacji, dokonanie zmian, zapytanie itp.;
 20. upoważnienie ŚWITEŹ – wzór dokumentu umożliwiającego przydzielenie Użytkownikowi Portalu ŚWITEŹ danego kontekstu (zgodnie z zakresem upoważnienia);
 21. moduł – w Portalu ŚWITEŹ jest to zbiór ściśle określonych funkcjonalności;
 22. Płatności online - usługa przekazu pieniężnego świadczona przez Użytkownika na rzecz GUM zgodnie z zasadami wynikającymi z „Regulaminem Usługi Paybynet”

 

Rozdział II.

Warunki świadczenia usług w ramach Portalu ŚWITEŹ

2. Użytkownik Portalu ŚWITEŹ zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług Portalu ŚWITEŹ. Użytkownik zobligowany jest do korzystania z Portalu ŚWITEŹ w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi, a także zasadami etykiety obowiązującej w Internecie oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Użytkownik Portalu ŚWITEŹ jest zobowiązany do wprowadzania kompletnych, rzetelnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz niepowodujących zagrożeń dla funkcjonowania Portalu ŚWITEŹ.

4. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu ŚWITEŹ jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową w wersji aktualnie wspieranej przez producenta oprogramowania. W przypadku korzystania z funkcjonalności wiążących się z zaciąganiem zobowiązań finansowych wobec GUM oraz odbierania decyzji administracyjnych i protokołów wydanych w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

5. Portal ŚWITEŹ jest dostępny przez 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. GUM zastrzega, że z przyczyn niezależnych od administratora Portalu ŚWITEŹ mogą nastąpić przerwy w jego funkcjonowaniu (np. w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych itp.).

6. Korzystanie z Portalu ŚWITEŹ jest bezpłatne.

 

Rozdział III

Rejestracja i logowanie do Portalu ŚWITEŹ

6. Portal ŚWITEŹ umożliwia założenie jednego konta dla Użytkownika tj. konta dla osoby fizycznej.

Portal ŚWITEŹ umożliwia jego Użytkownikom logowanie za pomocą:

 1. krajowego węzła identyfikacji elektronicznej;
 2. podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym;
 3. loginu i hasła.

7. Uprawnienie do podpisywania formularzy dokumentów posiada wyłącznie Użytkownik logujący się za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym. Użytkownik logujący się wyłącznie loginem i hasłem posiada uprawienia wyłącznie do przeglądania swoich spraw, bez możliwości wypełnienia dokumentów.

8. W celu zarejestrowania się na Portalu ŚWITEŹ Klient GUM, będący osobą fizyczną zobligowany jest do podania co najmniej: imienia (imion) i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu e-mail wraz ze zdefiniowanych przez siebie hasłem. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest na wskazany adres mailowy. Konto użytkownika zostanie aktywowane po potwierdzeniu według instrukcji przekazanych w wyżej przywołanym mailu.

9. Osoba fizyczna, uprawnienie do rejestrowania dokumentów otrzymuje po złożeniu wniosku o dostęp dla profilu osoby fizycznej. Akceptacja wniosku, weryfikowanego podczas wizyty użytkownika w siedzibie, OUM lub biurze GUM, umożliwia wypełnienie formularzy spraw bez możliwości ich podpisania i wysłania do GUM

10. Klient GUM, którego tożsamość została potwierdzona automatycznie otrzymuje uprawnienia do kontekstu podstawowego - wyłącznie rejestracji swoich spraw, bez możliwości podpisania i wysłania ich do GUM.

11. Przydzielenia określonego kontekstu do Klienta GUM dokonuje pracownik GUM, zgodnie z przedłożonymi przez osobę fizyczną dokumentami rejestracyjnymi Klienta GUM lub stosownym upoważnieniem.

12. Administrator Klienta GUM może przydzielić dostęp do kontekstu klienta innym Użytkownikom posiadającym konto na Portalu ŚWITEŹ.

13. Administrator Klienta GUM ponosi pełną odpowiedzialność za konta Użytkowników utworzone przez siebie w ramach danego kontekstu, a co za tym idzie udostępnienie danych Klienta innym Użytkownikom Portalu ŚWITEŹ.

14. Zakładanie kont fikcyjnych jest niedozwolone.

15. Konto Użytkownika jest zakładane bezterminowo, z zastrzeżeniem pkt 28 i 29 niniejszego regulaminu.

 

Rozdział IV.

Usługi dostępne za pośrednictwem Portalu ŚWITEŹ

16. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Portalu ŚWITEŹ jest możliwe po zarejestrowaniu się na Portalu ŚWITEŹ, aktywacji konta, dokonaniu weryfikacji Użytkownika, a także przedłożeniu przez Użytkownika stosownych dokumentów, z zastrzeżeniem pkt 13. W przypadku korzystania z funkcjonalności wiążących się z zaciąganiem zobowiązań finansowych wobec GUM oraz odbierania decyzji administracyjnych i protokołów wydanych w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

17. Użytkownik Portalu ŚWITEŹ może korzystać z funkcjonalności portalu za pośrednictwem określonych modułów. W ramach Portalu ŚWITEŹ możliwe są m.in. następujące funkcjonalności: obsługa zgłoszeń i wniosków, w tym wniosków wymagających podpisu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, prezentacja danych o urządzeniach technicznych, rozliczeniach finansowych z GUM, wyświetlanie i pobieranie dokumentów GUM, kontakt z GUM on-line, dostęp do danych informacyjnych, ustawianie różnego rodzaju alertów, wypełnianie ankiet, czy też prowadzenie własnego kalendarza zdarzeń, jak również odbieranie decyzji administracyjnych i protokołów wydanych w formie dokumentów elektronicznych. Dodatkowo Portal ŚWITEŹ umożliwia Użytkownikowi samodzielne zarządzanie swoim kontem.

18. Klient GUM, który upoważnił Użytkownika Portalu ŚWITEŹdo odbierania decyzji administracyjnych doręczanych drogą elektroniczną w Portalu ŚWITEŹ, wydawanych przez Prezesa GUM w formie dokumentu elektronicznego, w sprawach wynikających z ustawy Prawo o miarach oraz do odbierania wszystkich pism w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w formie dokumentu elektronicznego, udostępnianych za pośrednictwem Portalu ŚWITEŹ, wyraża poprzez to upoważnienie zgodę na doręczanie pism drogą elektroniczną zgodni z art. 391 Kodeksu postepowania administracyjnego. Niniejsza zgoda oznacza rezygnację Klienta GUM z doręczania decyzji administracyjnych oraz protokołów z badań wydawanych w formie pisemnej oraz doręczanych za pośrednictwem pracowników GUM lub przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188).

e

19. W sprawach prowadzonych za pośrednictwem Portalu Świteź, w których niezbędne jest uiszczenie na rzecz organu administracji miar opłaty, Klient ma możliwość dokonania płatności online po zaakceptowaniu „Regulaminu Usługi Paybynet”. Usługę płatności on-line świadczy Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113064, NIP 526-030-05-17, REGON 012105474. Akceptacja regulaminu płatności on-line następuje w panelu płatniczym dostawcy usługi.

 

Rozdział V.

Prawa i obowiązki Użytkownika

20. Dla zminimalizowania zagrożeń związanych z poufnością przesyłanych dokumentów Użytkownik dołoży wszelkich starań, aby korzystać z usług poczty elektronicznej świadczonych przez zaufanych dostawców usług.

21. Użytkownik przy każdorazowym logowaniu do Portalu ŚWITEŹ zobowiązany jest do aktualizowania podanych przy rejestracji danych, o ile uległy zmianie.

22. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich zmianę.

23. Zabronione jest korzystanie z kont innych Użytkowników oraz udostępnianie swojego loginu i hasła innym podmiotom. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność ujawnienie lub udostępnienie innym osobom danych umożliwiających logowanie do Portalu Świteź.

24. GUM zapewnia Użytkownikom możliwość zamknięcia swojego konta na Portalu ŚWITEŹ. Zamknięcie konta następuje poprzez wywołanie stosownej akcji przez Użytkownika w Portalu ŚWITEŹ. Zamknięcie konta, wraz z wnioskiem o usunięcie wszystkich danych w Portalu ŚWITEŹ, oznacza utratę dostępu do wszystkich danych, udostępnionych zgodnie z zakresem upoważnienia Portal ŚWITEŹ. Operacja taka musi zostać zatwierdzona przez administratora Portalu ŚWITEŹ.

Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje konto poprzez wywołanie stosownej akcji przez Użytkownika w Portalu ŚWITEŹ. Operacja usuwa konto, bez usuwania danych z nim związanych.

 

Rozdział VI. Prawa i obowiązki GUM

25. GUM jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich do treści, które są zawarte w przesyłanych informacjach i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1191).

26. GUM zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników oraz zapewniać środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Użytkowników.

27. GUM może zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika, który korzysta z Portalu ŚWITEŹ naruszając przepisy prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu.

28. GUM jest zobowiązany do zamknięcia konta Użytkownika, po wpłynięciu wniosku, o którym mowa w pkt 25 niniejszego regulaminu.

 

Rozdział VII. Ochrona danych osobowych

29. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Portalu ŚWITEŹ jest Prezes GUM.

30. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.5.2018, str. 2) (RODO).

 

31. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp osób trzecich, do informacji przeznaczonej dla Użytkownika uzyskany przy użyciu oryginalnych identyfikatorów Użytkownika.

32. Dane osobowe Użytkowników będą wykorzystywane tylko do realizacji usług oferowanych przez GUM, za pośrednictwem Portalu ŚWITEŹ.

33. GUM stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje, iż w celu podnoszenia jakości usług i badania preferencji Użytkowników stosuje pliki "cookie".

34. Pliki "cookie"to niewielkie pliki tekstowe rejestrujące aktywność Użytkownika w internecie. Za pomocą plików cookie, serwis internetowy może dostosować wyświetlane treści do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Wyłączenie plików cookie może spowodować błędne działanie niektórych elementów strony lub brak dostępu do niektórych funkcji. Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

35. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Głównego Urzędu Miar zostały określone w Polityce Prywatności https://www.gum.gov.pl/pl/inne/polityka-prywatnosci/1254,Polityka-prywatnosci.html.

 

Rozdział VIII.

Prawa autorskie i prawa pokrewne

36. Zawartość Portalu Świteź jest chroniona prawem autorskim, przy czym stosownie do przepisu art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1191), nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.

37. GUM dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów zawartych w Portalu ŚWITEŹ dla celów informacyjnych na zasadach określonych przepisami cyt. wyżej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

38. Niedozwolone jest udostępnianie, rozpowszechnianie, sprzedawanie i wprowadzanie do obrotu materiałów zawartych w Portalu Świteź bez zgody GUM.

 

Rozdział IX.

Postępowanie reklamacyjne

39. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej użytkowania Portalu ŚWITEŹ. Reklamacje wnosi się w formie elektronicznej na adres gum@gum.gov.pl przedstawiając opis problemu będącego podstawą reklamacji lub w formie pisemnej na adres określony w pkt 1 ppkt 1.

Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Portalu ŚWITEŹ, odwołanie zgody, o której mowa w pkt 31 jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu Świteź.

 

Rozdział X.

Przepisy końcowe

40. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w serwisie switez.gum.gov.pl.

41. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

42. GUM zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany będą obowiązywały od momentu opublikowania ich w serwisie, o którym mowa w pkt 43 regulaminu.

43. GUM zastrzega sobie prawo do modyfikacji, czasowego zawieszenia lub usunięcia treści i zakresu usług.