Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na platformie Świteź

Cele przetwarzania Państwa danych i podstawa prawna

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wybranej przez Państwa usługi elektronicznej, która została udostępniona  na platformie Świteź, w zakresie określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym składania podań i wniosków w oparciu o formularze elektroniczne umożliwiające realizację usług publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach platformy Świteź jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]) w ramach korzystania z platformy.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe za pośrednictwem platformy będą przekazywane urzędowi właściwemu ze względu na realizację wybranej usługi.

Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w ramach platformy Świteź mogą być inne podmioty, z którymi zostały zawarte umowy na świadczenie usług serwisowych dla platformy.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy nie dłużej, niż do usunięcia konta użytkownika z platformy.

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku ze skorzystaniem z danej usługi elektronicznej świadczonej na platformie Świteź przysługują Państwu następujące uprawnienia:

     - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

     - prawo do sprostowania (poprawniania) swoich danych,

     - prawo do usunięcia danych osobowych,

     - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).Zmiany i usunięcia danych nie spowodują zmiany i usunięcia danych przetwarzanych przez podmioty publiczne, uzyskanych za pośrednictwem platformy, ponieważ administratorami tych danych są te podmioty publiczne przetwarzające dane osobowe w zakresie i przez okres określony przepisami prawa właściwymi dla danego podmioty.

     - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, szczegolowe informacje kontaktowe do UODO dostępne są pod tym linkiem).

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Różne usługi mogą wymagać podawania różnego zakresu danych osobowych wymaganego przepisami prawa (w szczególności określonych przepisami prawa wzorami podań i wniosków wymaganych do załatwienia danej sprawy).

Niepodanie kompletnych danych może skutkować niemożliwością realizacji usługi lub zwrotną korespondencją wymagającą uzupełnienia danych.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do realizacji wybranej usługi na Świteź. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie, należy skorzystać z innego przewidzianego prawem sposobu złożenia wniosku, np. osobiście w urzędzie lub w sposób tradycyjny.

 

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. ).