Dostęp do informacji innej niż publiczna

Opis skrócony

Każdy obywatel, przedsiębiorca oraz instytucja ma prawo ubiegać się o dostęp do informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków, będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Korzystając z tej funkcjonalności można np. wystąpić do organu o wydanie duplikatu świadectwa legalizacji.

Wymagane dokumenty

* Wypełniony formularz wniosku.
* Potwierdzenie dokonania opłaty (gdy wniosek dotyczy wydania zaświadczenia).

Odbiorca usługi

Obywatel Przedsiębiorca Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Organ, do którego skierowano wniosek o udzielenie informacji, udziela odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Sposób odwołania

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w 2 egzemplarzach do Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia jest regulowana rozporządzeniem Ministra Finansów i wynosi obecnie 17 zł. Klient jest zobowiązany uiścić opłatę na konto urzędu miasta, na terenie którego znajduje się urząd skarbowy właściwy dla danego organu administracji miar, do którego skierowany był wniosek. Wnioskodawca musi dostarczyć potwierdzenie dokonania opłaty albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni, aby otrzymać zaświadczenie.
Udzielenie informacji innej niż zaświadczenie jest bezpłatne.

Informacje dodatkowe

Organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów, bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Przed wydaniem zaświadczenia organ administracji publicznej może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Kategorie życiowe

Informacja publiczna, Dostęp do informacji publicznej

Słowa kluczowe

zaświadczenie, wystawienie zaświadczenia, dostęp do informacji

Krok 1: Wybierz jednostkę, w której chcesz załatwić sprawę:
Jednostka Miejscowość Dane podmiotu (adres, telefon, fax, www) Miejsce składania dokumentów
Białystok ul. Kopernika 89
15-396 Białystok
85 745 53 56 wew. 21
85 878 16 36 wew. 21

W siedzibie urzędu

Bydgoszcz ul. Królowej Jadwigi 25
85-959 Bydgoszcz
52 322 06 06
52 322 04 26
https://bydgoszcz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Wrocław ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
71 355 08 15
71 355 28 25
https://wroclaw.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Gdańsk - Oliwa ul. Polanki 124C
80-308 Gdańsk - Oliwa
58 524 53 00
58 524 53 00
https://gdansk.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Katowice Rynek 9
40-957 Katowice
32 258 94 36 wew.22/24
32 35 37 572
http://www.katowice.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Kraków ul. Krupnicza 11
31-123 Kraków
12 422 18 67
12 422 84 63
https://krakow.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Łódź ul. Gabriela Narutowicza 75
90-132 Łódź
42 678 77 66
42 678 37 68
https://lodz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Poznań ul. Krakowska 19
61-893 Poznań
61 856 72 79
61 855 22 02
https://poznan.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Szczecin pl. Lotników 4/5
70-414 Szczecin
91 434 75 82
91 434 75 98
https://szczecin.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Warszawa ul. Elektoralna 4/6
00-139 Warszawa
22 581 92 62
22 581 92 62
https://warszawa.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Krok 2: Wybierz sposób załatwienia sprawy:
Krok 3: Wybierz wniosek:
Tytuł formularza: