Dokonanie ekspertyzy, sprawdzenia bądź pomiaru przyrządu

Opis skrócony

Ekspertyza, sprawdzenie oraz pomiar są czynnościami wykonywanymi przez jednostki Administracji Miar w celu zbadania i wykazania, jaki jest stan przyrządu pomiarowego oraz w celu określenia jego właściwości metrologicznych, m.in. przez odniesienie do właściwych wymagań przepisów prawnych.

Wymagane dokumenty

Wniosek Klienta (z ewentualnymi załącznikami) określający zakres realizacji usługi przeprowadzenia ekspertyzy/sprawdzenia/pomiaru przyrządów pomiarowych przez określoną jednostkę organizacyjną administracji miar.
Klienci posiadający konto w systemie ŚWITEŻ, mogą wypełnić wniosek
(z ewentualnymi załącznikami) w formie elektronicznej, w udostępnionej dla nich części systemu.
Pozostali Klienci składają wniosek (z ewentualnymi załącznikami) określający zakres realizacji usługi przeprowadzenia ekspertyzy/sprawdzenia/pomiaru przez określoną jednostkę organizacyjną administracji miar, w sposób z nią uzgodniony.
Na życzenie Klienta, każda jednostka organizacyjna administracji miar udostępnia wzór formularza wniosku dotyczącego realizacji usługi przeprowadzenia ekspertyzy/sprawdzenia/pomiaru przyrządów pomiarowych.
W oparciu o złożony wniosek, przygotowana jest umowa określającą wszystkie aspekty realizacji usługi przeprowadzenia ekspertyzy/sprawdzenia/pomiaru przyrządów pomiarowych (termin, miejsce i koszt wykonania usługi itp.).
Realizacja usługi przeprowadzenia ekspertyzy/sprawdzenia/pomiaru przyrządów pomiarowych następuje po dostarczeniu podpisanej przez Klienta umowy do określonej jednostki organizacyjnej administracji miar (strony umowy).

Odbiorca usługi

Przedsiębiorca, obywatel (osoba fizyczna) i instytucja

Termin załatwienia sprawy

Ustalony w umowie (ewentualnie w aneksie/aneksach do umowy).

Sposób odwołania

Zgodnie z ogólnymi warunkami realizacji umowy oraz przepisami kodeksu cywilnego.

Opłaty

Dla usługi przeprowadzenia ekspertyzy/sprawdzenia/pomiaru przyrządów pomiarowych realizowanej przez terenową administrację miar obowiązuje jednolity cennik w całym kraju. Klienci posiadający konto w systemie ŚWITEŻ, przy wypełnianiu wniosku, od razu mają możliwość zapoznania się z opłatami za wykonanie danej usługi.
Wszyscy Klienci mogą uzyskać informację o wysokości opłat za przeprowadzenie ekspertyzy/sprawdzenia/pomiaru przyrządów pomiarowych na podstawie kontaktu z właściwą jednostką organizacyjną administracji miar.

Informacje dodatkowe

Ekspertyzę przeprowadza się bez względu na stan techniczny przyrządu pomiarowego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach
 2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. (Dz. U. z 2021 r., poz. 514 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać ciepłomierze do wody i ich elementy
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 0,5; 1 i 2
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności
 12. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 802)
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać którym powinny odpowiadać gazomierze oraz przeliczniki do gazomierzy Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-1298-t-j,17407053.html
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe do dynamicznego pomiaru objętości lub masy cieczy innych niż woda
 17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać drogowe cysterny pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać manometry do opon pojazdów mechanicznych, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać odważniki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków
 23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne porcjujące oraz dozowniki objętościowe
 24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne porcjujące, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające
 26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykony-wanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe
 29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykony-wanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe
 32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne
 34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór
 36. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 37. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych
 38. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru długości, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 39. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych
 40. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 41. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać areometry szklane, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 42. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 43. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016r., poz. 815)

Kategorie życiowe

Ekspertyza, Sprawdzenie, Pomiar, Świadectwo ekspertyzy, Świadectwo sprawdzenia, Świadectwo pomiaru

Słowa kluczowe

Ekspertyza, sprawdzenie, pomiar, świadectwo ekspertyzy, świadectwo sprawdzenia, świadectwo pomiaru.

Krok 1: Wybierz jednostkę, w której chcesz załatwić sprawę:
Jednostka Miejscowość Dane podmiotu (adres, telefon, fax, www) Miejsce składania dokumentów
Ełk ul. Gustawa Gizewiusza 12
19-300 Ełk
87 610-27-10

W siedzibie urzędu

Bydgoszcz ul. Królowej Jadwigi 25
85-959 Bydgoszcz
52 322 06 06
52 322 04 26
https://bydgoszcz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Brodnica ul. Sądowa 10
87-300 Brodnica
56 498 30 34
56 498 30 34

W siedzibie urzędu

Włocławek ul. Dziewińska 13a
87-800 Włocławek
54 235 14 70
54 235 14 70

W siedzibie urzędu

Grudziądz ul. Dąbrowskiego 11-13
86-300 Grudziądz
56 462 25 55
56 462 25 55

W siedzibie urzędu

Inowrocław ul. Grabskiego 14
88-100 Inowrocław
52 357 22 38
52 357 22 38

W siedzibie urzędu

Toruń ul. Sułkowskiego 2
87-100 Toruń
56 659 86 05

W siedzibie urzędu

Wrocław ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
71 355 08 15
71 355 28 25
https://wroclaw.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Brzeg ul. Wolności 1
49-300 Brzeg
77 416 30 58
77 416 30 58

W siedzibie urzędu

Jelenia Góra ul. Bankowa 23
58-500 Jelenia Góra
75 752 33 81
75 752 33 81

W siedzibie urzędu

Legnica ul. Stefana Batorego 7
59-220 Legnica
76 850 01 27
76 862 27 72

W siedzibie urzędu

Opole ul. Skromna 2
45-351 Opole
77 454 24 68
77 454 24 68

W siedzibie urzędu

Świdnica ul. Długa 72
58-100 Świdnica
74 852 28 54
74 852 28 54

W siedzibie urzędu

Gdańsk - Oliwa ul. Polanki 124C
80-308 Gdańsk - Oliwa
58 524 53 00
58 524 53 00
https://gdansk.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Chojnice ul. Gdańska 110a
89-600 Chojnice
52 397 50 73
52 397 50 73

W siedzibie urzędu

Elbląg ul. Żeromskiego 24
82-300 Elbląg
55 233 67 79
55 233 67 79

W siedzibie urzędu

Gdynia-Witomino ul. Słoneczna 59A
81-605 Gdynia-Witomino
58 624 28 27
58 624 28 43

W siedzibie urzędu

Kętrzyn ul. Limanowskiego 11
11-400 Kętrzyn
89 752 31 84
89 752 31 84

W siedzibie urzędu

Olsztyn ul. Poprzeczna 16
10-282 Olsztyn
89 526 72 68

W siedzibie urzędu

Słupsk ul. Złota 4/6
76-200 Słupsk
59 842 55 71
59 842 55 71

W siedzibie urzędu

Tczew ul. 1 Maja 20
83-110 Tczew
58 531 24 96
58 721 75 66

W siedzibie urzędu

Katowice Rynek 9
40-957 Katowice
32 258 94 36 wew.22/24
32 35 37 572
http://www.katowice.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Kraków ul. Krupnicza 11
31-123 Kraków
12 422 18 67
12 422 84 63
https://krakow.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Jasło ul. Ducala 18
38-200 Jasło
13 446 26 62
13 446 26 62

W siedzibie urzędu

Rzeszów ul. Legionów 14
35-111 Rzeszów
17 853 64 96
17 853 64 96

W siedzibie urzędu

Tarnobrzeg ul. Kościuszki 4
39-400 Tarnobrzeg
15 822 75 88
15 822 75 88

W siedzibie urzędu

Tarnów ul. Ochronek 22
33-100 Tarnów
14 622 12 06
14 627 62 19

W siedzibie urzędu

Łódź ul. Gabriela Narutowicza 75
90-132 Łódź
42 678 77 66
42 678 37 68
https://lodz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Piotrków Trybunalski ul. Śląska 13
97-300 Piotrków Trybunalski
44 649 55 69
44 649 55 69

W siedzibie urzędu

Poznań ul. Krakowska 19
61-893 Poznań
61 856 72 79
61 855 22 02
https://poznan.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Szczecin pl. Lotników 4/5
70-414 Szczecin
91 434 75 82
91 434 75 98
https://szczecin.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Stargard ul. Dworcowa 14
73-110 Stargard
91 577 62 05
91 578 22 51

W siedzibie urzędu

Zielona Góra ul. Dekoracyjna 4
65-155 Zielona Góra
68 326 66 78
68 326 83 88

W siedzibie urzędu

Warszawa ul. Elektoralna 4/6
00-139 Warszawa
22 581 92 62
22 581 92 62
https://warszawa.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Bronisze ul. Kwiatowa 11
05-850 Bronisze
22 721 14 74
22 721 03 57

W siedzibie urzędu

Lublin ul. Strzelecka 1a
20-805 Lublin
81 746 90 95
81 746 90 95

Dokonanie ekspertyzy w Siedzibie Urzędu w Lublinie

Krok 2: Wybierz sposób załatwienia sprawy:
Krok 3: Wybierz wniosek:
Tytuł formularza: