Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Opis skrócony

Producent przyrządu pomiarowego bądź jego upoważniony przedstawiciel może wystąpić o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego będące potwierdzeniem, że przyrząd pomiarowy wprowadzany do obrotu i użytkowania spełnia wymagania. Zatwierdzenie typu jest podstawą do późniejszego wykonywania legalizacji przyrządów danego typu.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca składa wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami:
• Określenie warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego
• Wykaz elementów przyrządu pomiarowego (jeżeli przyrząd składa się z więcej niż jednego elementu)
• Wykaz urządzeń dodatkowych, które mogą wchodzić w skład przyrządu pomiarowego
• Egzemplarz przyrządu pomiarowego reprezentujący typ, który ma zostać zatwierdzony, zawierający wszystkie elementy określone w wykazie oraz urządzenia dodatkowe określone w wykazie (o ile przyrząd nie będzie badany w miejscu jego zainstalowania)
• Instrukcja obsługi przyrządu pomiarowego
• Dodatkowe dokumenty poświadczające charakterystyki metrologiczne (jeżeli są one niezbędne)
• Upoważnienie do działania w imieniu producenta w sprawach związanych z zatwierdzeniem typu (jeżeli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela)
• Odpis z właściwego dla producenta oraz upoważnionego przedstawiciela rejestru lub właściwej ewidencji prowadzonych w państwie, w którym znajduje się ich siedziba (w przypadku gdy nie posiadają oni siedziby na terytorium RP), uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku
• Protokoły z wynikami badań (jeśli wnioskodawca takie załącza)
• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od udzielenia pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)
• Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna przyrządu pomiarowego

Odbiorca usługi

Obywatel Przedsiębiorca Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy wynika z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Sposób odwołania

Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Opłaty

Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy. Zgodnie z rozporządzeniem stawka godzinowa za wydanie, odmowę wydania albo zmianę decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wynosi 220 zł.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r., poz. 2068).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 zm. 1491; 2052)
  3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1679)
  4. rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019r., poz. 759, z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2017r., poz. 885)

Kategorie życiowe

Prawna kontrola metrologiczna, Zatwierdzenie typu, Decyzja ZT

Słowa kluczowe

zatwierdzenie typu, prawna kontrola metrologiczna, decyzja ZT, typ przyrządu pomiarowego,