Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Opis skrócony

Producent przyrządu pomiarowego bądź jego upoważniony przedstawiciel może wystąpić o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego będące potwierdzeniem, że przyrząd pomiarowy wprowadzany do obrotu i użytkowania spełnia wymagania. Zatwierdzenie typu jest podstawą do późniejszego wykonywania legalizacji przyrządów danego typu.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca składa wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami:
• Określenie warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego
• Wykaz elementów przyrządu pomiarowego (jeżeli przyrząd składa się z więcej niż jednego elementu)
• Wykaz urządzeń dodatkowych, które mogą wchodzić w skład przyrządu pomiarowego
• Egzemplarz przyrządu pomiarowego reprezentujący typ, który ma zostać zatwierdzony, zawierający wszystkie elementy określone w wykazie oraz urządzenia dodatkowe określone w wykazie (o ile przyrząd nie będzie badany w miejscu jego zainstalowania)
• Instrukcja obsługi przyrządu pomiarowego
• Dodatkowe dokumenty poświadczające charakterystyki metrologiczne (jeżeli są one niezbędne)
• Upoważnienie do działania w imieniu producenta w sprawach związanych z zatwierdzeniem typu (jeżeli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela)
• Odpis z właściwego dla producenta oraz upoważnionego przedstawiciela rejestru lub właściwej ewidencji prowadzonych w państwie, w którym znajduje się ich siedziba (w przypadku gdy nie posiadają oni siedziby na terytorium RP), uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku
• Protokoły z wynikami badań (jeśli wnioskodawca takie załącza)
• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od udzielenia pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)
• Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna przyrządu pomiarowego

Odbiorca usługi

Obywatel Przedsiębiorca Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy wynika z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Sposób odwołania

Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Opłaty

Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy. Zgodnie z rozporządzeniem stawka godzinowa za wydanie, odmowę wydania albo zmianę decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wynosi 220 zł.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy
  4. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
  5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

Kategorie życiowe

Prawna kontrola metrologiczna, Zatwierdzenie typu, Decyzja ZT

Słowa kluczowe

zatwierdzenie typu, prawna kontrola metrologiczna, decyzja ZT, typ przyrządu pomiarowego,