Zamówienie certyfikowanego materiału odniesienia (CRM)

Opis skrócony

Klient może zamówić egzemplarz certyfikowanego materiału odniesienia wraz z certyfikatem potwierdzającym jego właściwości fizyczne/chemiczne. Dla każdego CRM przygotowywana jest również Karta charakterystyki lub odpowiadająca jej informacja, w której zawarty jest opis poprawnego postępowania z materiałem oraz związanych z nim zagrożeń.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca składa elektronicznie Wniosek o wytworzenie CRM. Na podstawie wniosku pracownik urzędu przygotowuje i wysyła Klientowi potwierdzenie zamówienia - umowę, którą Klient powinien podpisać i odesłać.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja.

Termin załatwienia sprawy

Termin realizacji sprawy jest każdorazowo wyznaczany przez upoważnionego pracownika urzędu i wynika z aktualnych możliwości i zasobów laboratorium.

Sposób odwołania

Brak.

Opłaty

Koszt usługi wytworzenia CRM jest okreslony aktualnym cennikiem zatwierdzonym przez Naczelny Organ. Wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne jest zgodnie z wystawioną fakturą VAT w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Informacje dodatkowe

CRM (certified reference material) to materiał odniesienia o jednej lub wielu określonych właściwościach scharakteryzowanych przez metrologicznie poprawną procedurę, któremu towarzyszy certyfikat podający wartość określonej właściwości, związaną z nią niepewność oraz stwierdzenie o spójności pomiarowej [PN-EN ISO 17034].
Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) wraz z certyfikatem umożliwia m.in.:
• wzorcowanie (kalibrację) przyrządów pomiarowych i sprawdzenie wyników stosowanych metod analitycznych,
• zapewnienie spójności pomiarowej,
• ocenę własnej metody pomiarowej,
• przypisanie wartości innym materiałom odniesienia.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  3. PN-EN ISO 17034:2017-03 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia

Kategorie życiowe

Certyfikowane materiały odniesienia, Wytworzenie CRM, Świadectwo CRM, Certyfikat CRM, Certyfikacja wzorców, Karta charakterystyki CRM

Słowa kluczowe

crm, materiał odniesienia, świadectwo, karta charakterystyki crm, certyfikat

Krok 1: Wybierz jednostkę, w której chcesz załatwić sprawę:
Jednostka Miejscowość Dane podmiotu (adres, telefon, fax, www) Miejsce składania dokumentów
Łódź ul. Gabriela Narutowicza 75
90-132 Łódź
42 678 77 66
42 678 37 68
https://lodz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Krok 2: Wybierz sposób załatwienia sprawy:
Krok 3: Wybierz wniosek:
Tytuł formularza: