Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2 (wewnętrzna kontrola produkcji i nadzorowana kontrola wyrobów w losowych odstępach czasu)

Opis skrócony

Producent przyrządów pomiarowych lub jego upoważniony przedstawiciel może wnioskować o przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami w losowych odstępach czasu w celu weryfikacji jakości wewnętrznej kontroli produkcji przez wybraną Jednostkę Notyfikowaną. Moduł A2 dotyczy wyłącznie miar materialnych - naczyń wyszynkowych (Dyrektywa MID / MI-008).

Wymagane dokumenty

Klient składa Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności naczyń wyszynkowych wraz z ich dokumentacją techniczną. Na podstawie wniosku pracownik urzędu przygotowuje i wysyła Klientowi potwierdzenie zamówienia - umowę o stałej współpracy, którą Klient powinien podpisać i odesłać żeby zrealizować usługę.

Odbiorca usługi

Producent, Upoważniony przedstawiciel

Termin załatwienia sprawy

Termin realizacji sprawy jest każdorazowo wyznaczany przez upoważnionego pracownika urzędu i wynika z aktualnych możliwości i zasobów laboratorium.

Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji urzędu odbywa się zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie https://krakow.gum.gov.pl i Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi https://lodz.gum.gov.pl

Opłaty

Wynagrodzenie za usługę pobierane jest zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie i Okręgowego Urzędu Miar
w Łodzi. Do wynagrodzenia mogą zostać doliczone koszty dodatkowe (np. koszty transportu poniesiony w celu pobrania/zwrotu próbki kontrolnej naczyń wyszynkowych, koszty związane z podróżą służbową pracownika).

Informacje dodatkowe

Wewnętrzna kontrola produkcji i nadzorowana kontrola wyrobów w losowych odstępach czasu (moduł A2) jest procedurą, w której producent zapewnia i deklaruje, że produkowane przez niego naczynia wyszynkowe spełniają wymagania określone w części II załącznika nr 8
do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań
dla przyrządów pomiarowych. Producent sporządza dokumentację techniczną i podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby proces wytwarzania i jego monitorowanie zapewniały zgodność wytworzonych przyrządów pomiarowych z dokumentacją techniczną
i wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

Zakres notyfikacji poszczególnych Jednostek Notyfikowanych można sprawdzić na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 5)
 2. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późń. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1373)
 5. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016r., poz. 815)
 6. Zarządzenie nr 11 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Krakowie (Dz. Urz. GUM z 2018 r., poz. 29)
 7. Zarządzenie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Łodzi (Dz. Urz. GUM z 2018 r., poz. 25)
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych. (Dz. Urz. UE L 96/149 z 29.03.2014 r.)
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 333/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z 13.08.2008 r.)
 10. Zawiadomienie Komisji – Niebieski przewodnik – wdrażanie unijnych przepisów dotyczących produktów 2016 (Dz. U. UE Nr C272 poz. 01)
 11. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 138 Vessels for commercial transactions.
 12. Przewodnik wydany w ramach Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Metrologii Prawnej WELMEC 8.9 Measuring Instruments Directive (2014/32/EU):  Common Application – Capacity Serving Measures (CSM)
 13. Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17000:2020 Ocena zgodności. Terminologia i ogólne zasady. Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2020, Corrected version 2020-12)
 14. Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję
 15. Polska Norma PN-ISO 3951:1997 Kontrola wyrywkowa procentu jednostek niezgodnych na podstawie liczbowej oceny właściwości: procedury i nomogramy
 16. Polska Norma PN-ISO 2859-1:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Część 1: Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowalnej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią.
 17. Polska Norma PN-ISO 2859-4:2005 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Część 4: Procedury oceny deklarowanych poziomów jakości.

Kategorie życiowe

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych, Naczynia wyszynkowe, Moduł A2, Wewnętrzna kontrola produkcji, Nadzorowana kontrola wyrobów w losowych odstępach czasu

Słowa kluczowe

ocena zgodności, moduł A2, naczynia wyszynkowe, miary materialne, MI-008, kontrola produkcji, kontrola jakości

Krok 1: Wybierz jednostkę, w której chcesz załatwić sprawę:
Jednostka Miejscowość Dane podmiotu (adres, telefon, fax, www) Miejsce składania dokumentów
Jasło ul. Ducala 18
38-200 Jasło
13 446 26 62
13 446 26 62

W siedzibie urzędu

Łódź ul. Gabriela Narutowicza 75
90-132 Łódź
42 678 77 66
42 678 37 68
https://lodz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Krok 2: Wybierz sposób załatwienia sprawy:
Krok 3: Wybierz wniosek:
Tytuł formularza: