Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł D (zgodność z typem na podstawie zapewnienia jakości procesu produkcji) lub moduł D1 (zapewnienie jakości produkcji)

Opis skrócony

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel składa w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności (ocenę systemu jakości dla przyrządów pomiarowych). Wniosek może dotyczyć modułu D - zgodność z typem na podstawie zapewnienia jakości procesu produkcji lub modułu D1 - zapewnienie jakości produkcji.

Wymagane dokumenty

Producent przyrządów pomiarowych lub jego upoważniony przedstawiciel składa Wniosek
do oceny zgodności według modułu D lub D1 wraz z wypełnionym załącznikiem "Informacje dodatkowe o systemie jakości producenta." Dodatkowo Klient powinien dostarczyć niezbędną dokumentację zgodnie z rozporządzeniem, np. dokumentację systemu jakości, księgę zarządzania, procedury, instrukcje, opis, dokumentację techniczną przyrządu oraz kopię certyfikatu badania typu UE (w przypadku modułu D).
Na podstawie wniosku oraz dostarczonej dokumentacji pracownik urzędu przygotowuje
i wysyła Klientowi - umowę, którą Klient powinien podpisać i odesłać aby zrealizować usługę.

Odbiorca usługi

Producent, Upoważniony przedstawiciel

Termin załatwienia sprawy

Wniosek powinien zostać zrealizowany w ciągu 90 dni od daty złożenia. Ostateczny czas realizacji usługi ustalany jest pomiędzy stronami i zapisywany w umowie.

Sposób odwołania

Odwołania i skargi w sprawach oceny zgodności odbywają się zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar w Warszawie w przypadku Jednostki Notyfikowanej 1440 https://www.gum.gov.pl, lub zgodnie z procedurą dostępną
na stronie internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi w przypadku Jednostki Notyfikowanej 1446 https://lodz.gum.gov.pl i Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach
w przypadku Jednostki Notyfikowanej 1444 https://www.katowice.gum.gov.pl - w przypadku realizacji usługi przez te urzędy.

Opłaty

Wycena usługi związanej z oceną zgodności zostanie ustalona na podstawie aktualnego cennika dostępnego na stronie internetowej urzędu realizującego usługę. Do wynagrodzenia mogą zostać doliczone (jeśli wystąpią) np. koszty związane z podróżą służbową pracownika.
Termin płatności zapisywany jest w umowie.

Informacje dodatkowe

Zgodność z typem na podstawie zapewnienia jakości procesu produkcji (moduł D) jest częścią procedury oceny zgodności, w której producent wykonuje obowiązki o których mowa
w rozporządzeniu oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że przyrząd pomiarowy jest zgodny z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu.

Zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D1) jest procedurą, w której producent wykonuje obowiązki określone w rozporządzeniu oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone w rozporządzeniu. Ocena zgodności może być przeprowadzana dla wag nieautomatycznych zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych ocena zgodności obejmuje również następujące przyrządy pomiarowe i ich podzespoły:

1. Wodomierze (moduł D)
2. Gazomierze i przeliczniki do gazomierzy (moduł D).
3. Liczniki energii elektrycznej czynnej (moduł D).
4. Ciepłomierze i następujące ich podzespoły (moduł D):
- przetworniki przepływu
- pary czujników temperatury
- przeliczniki
5. Instalacje pomiarowe (moduł D)
6. Wagi automatyczne (moduł D - wagi mechaniczne, wagi elektromechaniczne, wagi elektroniczne lub zawierające oprogramowanie lub moduł D1 - wagi mechaniczne):
- dla pojedynczych ładunków
- porcjujące
- odważające
- przenośnikowe
- wagonowe
7. Taksometry (moduł D)
8. Miary materialne (moduł D lub D1):
- materialne miary długości
- naczynia wyszynkowe
9. Przyrządy do pomiaru długości, pola powierzchni i wielu wymiarów (moduł D - mechaniczne, elektromechaniczne, elektroniczne lub zawierające oprogramowanie, lub moduł D1 - mechaniczne, elektromechaniczne)
10. Analizatory spalin samochodowych (moduł D)

- jeżeli są udostępniane na rynku lub oddane w celu dokonywania pomiarów w ochronie zdrowia i życia, w ochronie środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy zabezpieczaniu interesu społecznego, przy pobieraniu podatków, ceł i innych należności budżetowych oraz w handlu. Na podstawie ww rozporządzeń producent lub jego upoważniony przedstawiciel dokonuje wyboru procedury oceny zgodności (moduł D lub D1) w oparciu o który chce przeprowadzić ocenę zgodności pod warunkiem,
że jest on przewidziany zapisami rozporządzenia i jest w zakresie kompetencji wybranej Jednostki Notyfikowanej.

Zakres notyfikacji poszczególnych Jednostek Notyfikowanych można sprawdzić na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando.

W przypadku pozytywnego wyniku oceny zgodności wystawiany jest certyfikat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 5)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późń. zm.)
 3. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1373)
 5. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016r., poz. 815)
 6. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 802)
 7. Zarządzenie Nr 7 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. z 2021 r., poz. 1184)
 8. Zarządzenie Nr 19 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. GUM z 2021 r., poz. 30) i zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. GUM z 2022 r., poz. 8)
 9. Zarządzenie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Łodzi (Dz. Urz. GUM z 2018 r., poz. 25)
 10. Zarządzenie nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu Okręgowemu Urzędowi Miar w Katowicach (Dz. Urz. GUM z 2018 r., poz. 26)
 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych.
 12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych. (Dz. Urz. UE L 96/149 z 29.03.2014 r.)
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 333/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z 13.08.2008 r.)
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1020/2019 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE
 15. Zawiadomienie Komisji – Niebieski przewodnik – wdrażanie unijnych przepisów dotyczących produktów 2016 (Dz. U. UE Nr C272 poz. 01)
 16. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 21 Taximeters. Metrological and technical requirements, test procedures and test report format
 17. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 35 Material measures of length for general use
 18. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 46 Active electrical energy meters.
 19. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 49 Water metres for cold potable water and hot water
 20. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 50 Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers).
 21. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 51 Automatic catchweighing instruments.
 22. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 60 Metrological regulation for load cells
 23. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 61 Automatic gravimetric filling instruments
 24. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 66 Length measuring instruments
 25. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 75 Heat meters
 26. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 76 Non-automatic weighing instruments
 27. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 99 Instruments for measuring vehicle exhaust emissions
 28. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 106 Automatic rail-weighbridges
 29. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 107 Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers)
 30. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 117 Dynamic measuring systems for liquids other than water
 31. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 136 Instruments for measuring the areas of leathers
 32. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 137 Gas meters
 33. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 138 Vesseles for commercial transactions
 34. Przewodnik wydany w ramach Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Metrologii Prawnej WELMEC 7.2 Software Guide (Measuring Instruments Directive 2014/32/UE)
 35. Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17000:2020 Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne. Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2020, Corrected version 2020-12)
 36. Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję
 37. Polska Norna PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania. Część 1: Wymagania
 38. Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17021-3:2019-03 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania. Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów Zarządzania jakością
 39. Polska Norma PN-EN ISO 19011:2018-08 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania
 40. Polska Norma PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia
 41. Polska Norma PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania
 42. Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi
 43. Polska Norma PN-ISO 31000:2018 Zarządzanie ryzykiem – wytyczne. Risk management – Guidelines
 44. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)

Kategorie życiowe

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych, Zgodność z typem na podstawie zapewnienia jakości procesu produkcji, Zapewnienie jakości produkcji, Ocena systemu jakości producenta, Ocena zgodności z wymaganiami w module D lub D1

Słowa kluczowe

ocena zgodności, moduł D, moduł D1, zgodność z typem na podstawie zapewnienia jakości procesu produkcji, zapewnienie jakości produkcji, ocena systemu jakości producenta, certyfikat oceny systemu jakości

Krok 1: Wybierz jednostkę, w której chcesz załatwić sprawę:
Jednostka Miejscowość Dane podmiotu (adres, telefon, fax, www) Miejsce składania dokumentów
Łódź ul. Gabriela Narutowicza 75
90-132 Łódź
42 678 77 66
42 678 37 68
https://lodz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Krok 2: Wybierz sposób załatwienia sprawy:
Krok 3: Wybierz wniosek:
Tytuł formularza: