Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł F (zgodność z typem na podstawie weryfikacji wyrobu) lub moduł F1 (weryfikacja wyrobu)

Opis skrócony

Producent przyrządów pomiarowych lub jego upoważniony przedstawiciel może wnioskować o przeprowadzenie oceny zgodności przyrządu/-ów pomiarowego/-wych na zgodność
z wymaganiami rozporządzenia w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (dyrektywa NAWID) lub rozporządzenia w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (dyrektywa MID) do wybranej przez siebie Jednostki Notyfikowanej. Wniosek może dotyczyć modułu F - zgodność z typem na podstawie weryfikacji wyrobu lub modułu F1 - weryfikacja wyrobu.

Wymagane dokumenty

Producent przyrządów pomiarowych lub jego upoważniony przedstawiciel składa Wniosek
o przeprowadzenie oceny zgodności przyrządu/-ów pomiarowego/-ych według modułu F/F1 wraz z załącznikami:

• Certyfikat badania typu WE/ Certyfikat badania typu UE (wymagany przy wyborze modułu F)
• Dokumentacja techniczna (wymagana przy wyborze modułu F1)
• Upoważnienie producenta (jeśli dotyczy - w przypadku gdy zgłaszającym jest upoważniony przedstawiciel producenta)
• Wzór (zdjęcie) tabliczki znamionowej
• Instrukcja obsługi (jeśli jest wymagana)
• Dokumentacja techniczno-ruchowa (jeśli jest wymagana)
• Formularz/-e kompatybilności modułów (jeśli dotyczy i jest wymagany)
• Certyfikat/-y na zgodność z dokumentem OIML R60 – przetworniki siły (jeśli dotyczy i jest wymagany)

Na podstawie wniosku oraz dostarczonej dokumentacji pracownik urzędu przygotowuje
i wysyła Klientowi - umowę, którą Klient powinien podpisać i odesłać aby usługa mogła być zrealizowana.

Odbiorca usługi

* Producent, * Upoważniony przedstawiciel

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy może wahać się od kilku dni do 1 miesiąca lub dłużej, a zależy on od złożoności przyrządu, oraz ilości zgłoszonych do oceny zgodności przyrządów pomiarowych. Termin ustalany jest pomiędzy stronami i zapisywany w umowie.

Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji urzędu odbywa się zgodnie z procedurą dostępną na stronie Okręgowych Urzędów Miar realizujących usługę.

Opłaty

Wycena usługi związanej z oceną zgodności przyrządów pomiarowych zostanie ustalona na podstawie aktualnego cennika dostępnego na stronie internetowej Okręgowych Urzędów Miar / Jednostek Notyfikowanych realizujących usługę. Do wynagrodzenia mogą zostać doliczone (jeśli wystąpią) np. koszty związane z podróżą służbową pracownika lub transportem kontrolnych przyrządów pomiarowych/wzorców. Termin płatności zapisywany jest w umowie.

Informacje dodatkowe

 

Ocena zgodności może być przeprowadzana dla wag nieautomatycznych zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych ocena zgodności obejmuje również następujące przyrządy pomiarowe i ich podzespoły:

1. Wodomierze (moduł F)
2. Gazomierze i przeliczniki do gazomierzy (moduł F).
3. Liczniki energii elektrycznej czynnej (moduł F).
4. Ciepłomierze i następujące ich podzespoły (moduł F):
- przetworniki przepływu
- pary czujników temperatury
- przeliczniki
5. Instalacje pomiarowe (moduł F)
6. Wagi automatyczne (moduł F - wagi mechaniczne, wagi elektromechaniczne, wagi elektroniczne lub zawierające oprogramowanie lub moduł F1 - wagi mechaniczne):
- dla pojedynczych ładunków
- porcjujące
- odważające
- przenośnikowe
- wagonowe
7. Taksometry (moduł F)
8. Miary materialne (moduł F1):
- materialne miary długości
- naczynia wyszynkowe
9. Przyrządy do pomiaru długości, pola powierzchni i wielu wymiarów (moduł F - mechaniczne, elektromechaniczne, elektroniczne lub zawierające oprogramowanie, lub moduł F1 - mechaniczne, elektromechaniczne)
10. Analizatory spalin samochodowych (moduł F)

- jeżeli są udostępniane na rynku lub oddane w celu dokonywania pomiarów
w ochronie zdrowia i życia, w ochronie środowiska, w ochronie bezpieczeństwa
i porządku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy zabezpieczaniu interesu społecznego, przy pobieraniu podatków, ceł i innych należności budżetowych oraz
w handlu.

Na podstawie ww. rozporządzeń producent lub jego upoważniony przedstawiciel dokonuje wyboru procedury oceny zgodności (moduł F lub F1) w oparciu o który chce przeprowadzić ocenę zgodności przyrządu pomiarowego pod warunkiem, że jest on przewidziany zapisami rozporządzenia i jest w zakresie kompetencji wybranej Jednostki Notyfikowanej.

Zakres notyfikacji poszczególnych Jednostek Notyfikowanych można sprawdzić na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando.

W przypadku pozytywnego wyniku oceny zgodności wystawiany jest certyfikat.

 

 

Podstawa prawna

 1. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 136 Instruments for measuring the areas of leathers
 2. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 137 Gas meters
 3. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 138 Vesseles for commercial transactions
 4. Przewodnik wydany w ramach Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Metrologii Prawnej WELMEC 7.2 Software Guide (Measuring Instruments Directive 2014/32/UE)
 5. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 5)
 6. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424, z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późń. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1373)
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 815)
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 802)
 11. Zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Szczecinie (Dz. Urz. GUM z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.)
 12. Zarządzenie nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Poznaniu (Dz. Urz. GUM z 2018 r., poz. 22)
 13. Zarządzenie nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Bydgoszczy (Dz. Urz. GUM z 2018 r., poz. 23)
 14. Zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar we Wrocławiu (Dz. Urz. GUM z 2018 r., poz. 24)
 15. Zarządzenie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Łodzi (Dz. Urz. GUM z 2018 r., poz. 25)
 16. Zarządzenie nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu Okręgowemu Urzędowi Miar w Katowicach (Dz. Urz. GUM z 2018 r., poz. 26)
 17. Zarządzenie nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Warszawie (Dz. Urz. GUM z 2018 r., poz. 27)
 18. Zarządzenie nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Gdańsku (Dz. Urz. GUM z 2018 r., poz. 28)
 19. Zarządzenie nr 11 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Krakowie (Dz. Urz. GUM z 2018 r., poz. 29)
 20. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych.
 21. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych. (Dz. Urz. UE L 96/149 z 29.03.2014 r.)
 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 333/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z 13.08.2008 r.)
 23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1020/2019 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE
 24. Zawiadomienie Komisji – Niebieski przewodnik – wdrażanie unijnych przepisów dotyczących produktów 2016 (Dz. U. UE Nr C272 poz. 01)
 25. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 21 Taximeters. Metrological and technical requirements, test procedures and test report format
 26. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 35 Material measures of length for general use
 27. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 46 Active electrical energy meters.
 28. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 49 Water metres for cold potable water and hot water
 29. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 50 Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers).
 30. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 51 Automatic catchweighing instruments.
 31. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 60 Metrological regulation for load cells
 32. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 61 Automatic gravimetric filling instruments
 33. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 66 Length measuring instruments
 34. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 75 Heat meters
 35. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 76 Non-automatic weighing instruments
 36. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 81 Dynamic measuring devices and systems for cryogenic liquids
 37. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 99 Instruments for measuring vehicle exhaust emissions
 38. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 106 Automatic rail-weighbridges
 39. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 107 Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers)
 40. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 117 Dynamic measuring systems for liquids other than water
 41. Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17000:2020 Ocena zgodności. Terminologia i ogólne zasady. Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2020, Corrected version 2020-12)
 42. Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję
 43. Polska Norma PN-EN 45501:2015 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych
 44. Polska Norma PN-ISO 3951:1997 Kontrola wyrywkowa procentu jednostek niezgodnych na podstawie liczbowej oceny właściwości: procedury i nomogramy
 45. Polska Norma PN-ISO 2859-1:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Część 1: Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowalnej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią
 46. Polska Norma PN-ISO 2859-2:1996 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych
 47. Polska Norma PN-EN 50470-1:2008 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Część 1: Wymagania ogólne, badania i warunki badań - Urządzenia do pomiarów (klas A, B i C)
 48. Polska Norma PN-EN 50470-2:2008 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Część 2: Wymagania szczegółowe: Liczniki elektromechaniczne energii czynnej (klas A i B)
 49. Polska Norma PN-EN 50470-3:2009 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Część 3. Wymagania szczegółowe - Liczniki statyczne energii czynnej (klas A, B i C)
 50. Polska Norma PN-EN 62058-11:2010 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Kontrola odbiorcza Część 11: Ogólne metody stosowane w kontroli odbiorczej
 51. Polska Norma PN-EN 62058-21:2010 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Kontrola odbiorcza Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące liczników elektromechanicznych energii czynnej (klas 0,5, 1 i 2 oraz klas A i B)
 52. Polska Norma PN-EN 62058-31:2010 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Kontrola odbiorcza Część 31: Wymagania szczegółowe dotyczące liczników statycznych energii czynnej (klas 0,2S, 0,5S, 1 i 2 oraz A, B i C)
 53. Polska Norma PN-IEC 736:1998 Urządzenia do sprawdzania liczników energii elektrycznej
 54. Polska Norma PN-EN 1359:2017-11 Gazomierze. Gazomierze miechowe
 55. Polska Norma PN-EN 12261:2018-06 Gazomierze. Gazomierze turbinowe
 56. Polska Norma PN-EN 12480:2018-06 Gazomierze. Gazomierze rotorowe
 57. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)

Kategorie życiowe

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych, Ocena zgodności z wymaganiami w module F lub F1, Zgodność z typem na podstawie weryfikacji wyrobu, Weryfikacja wyrobu

Słowa kluczowe

ocena zgodności, moduł F, moduł F1, dyrektywa NAWID, dyrektywa MID, weryfikacja wyrobu, zgodność z typem, certyfikat zgodności

Krok 1: Wybierz jednostkę, w której chcesz załatwić sprawę:
Jednostka Miejscowość Dane podmiotu (adres, telefon, fax, www) Miejsce składania dokumentów
Bydgoszcz ul. Królowej Jadwigi 25
85-959 Bydgoszcz
52 322 06 06
52 322 04 26
https://bydgoszcz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Wrocław ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
71 355 08 15
71 355 28 25
https://wroclaw.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Gdańsk - Oliwa ul. Polanki 124C
80-308 Gdańsk - Oliwa
58 524 53 00
58 524 53 00
https://gdansk.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Katowice Rynek 9
40-957 Katowice
32 258 94 36 wew.22/24
32 35 37 572
http://www.katowice.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Kraków ul. Krupnicza 11
31-123 Kraków
12 422 18 67
12 422 84 63
https://krakow.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Jasło ul. Ducala 18
38-200 Jasło
13 446 26 62
13 446 26 62

W siedzibie urzędu

Łódź ul. Gabriela Narutowicza 75
90-132 Łódź
42 678 77 66
42 678 37 68
https://lodz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Kielce ul. Św. Leonarda 14
25-311 Kielce
41 344 29 75
41 344 29 75

W siedzibie urzędu

Poznań ul. Krakowska 19
61-893 Poznań
61 856 72 79
61 855 22 02
https://poznan.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Szczecin pl. Lotników 4/5
70-414 Szczecin
91 434 75 82
91 434 75 98
https://szczecin.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Bronisze ul. Kwiatowa 11
05-850 Bronisze
22 721 14 74
22 721 03 57

W siedzibie urzędu

Lublin ul. Strzelecka 1a
20-805 Lublin
81 746 90 95
81 746 90 95

W siedzibie urzędu

Radom ul. Odrodzenia 38
26-600 Radom
48 365 49 53
48 365 49 53

W siedzibie urzędu

Krok 2: Wybierz sposób załatwienia sprawy:
Krok 3: Wybierz wniosek:
Tytuł formularza: