Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł B (badanie typu UE)

Opis skrócony

Badanie typu UE jest częścią procedury oceny zgodności, w której jednostka notyfikowana bada projekt techniczny przyrządu pomiarowego oraz sprawdza i poświadcza, że projekt techniczny przyrządu pomiarowego spełnia wymagania określone w rozporządzeniu. Producent przyrządów pomiarowych lub jego upoważniony przedstawiciel może wnioskować o przeprowadzenie oceny zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (dyrektywa NAWID) lub rozporządzenia w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (dyrektywa MID). Wniosek dotyczy modułu B - badanie typu UE. Przedmiotem wniosku może być: 

• wydanie nowego certyfikatu
• uzupełnienie istniejącego certyfikatu
• aktualizacja istniejącego certyfikatu
• przedłużenie istniejącego certyfikatu

Wymagane dokumenty

Producent przyrządów pomiarowych lub jego upoważniony przedstawiciel składa Wniosek
o przeprowadzenie oceny zgodności według modułu B wraz z dokumentacją techniczną przyrządu. Wniosek powinien zawierać co najmniej:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta oraz imię i nazwisko lub nazwę i adres upoważnionego przedstawiciela, jeżeli wniosek jest złożony przez upoważnionego przedstawiciela,
- pisemną oświadczenie, że taki sam wniosek nie został złożony w innej Jednostce Notyfikowanej,
- dokumentację techniczną.

Do wniosku, jeśli ma zastosowanie dołącza się:

- wzory egzemplarza przyrządu pomiarowego reprezentatywne dla przewidywanego wytwarzania przyrządu pomiarowego; jednostka notyfikowana może żądać dodatkowych wzorów, jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia badań

- dowody potwierdzające adekwatność technicznego rozwiązania projektowego; dowody
te określają wszelkie dokumenty, które zastosowano, w szczególności w przypadku gdy nie zastosowano w całości odpowiednich norm zharmonizowanych lub dokumentów normatywnych; dowody potwierdzające obejmują, w stosownych przypadkach, wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z innymi odpowiednimi specyfikacjami technicznymi przez odpowiednie laboratorium producenta lub przez inne laboratorium badawcze w jego imieniu
i na jego odpowiedzialność. Na podstawie złożonego wniosku oraz dostarczonej dokumentacji przygotowuje się umowę którą strony podpisują aby usługa mogła być zrealizowana.

 

Odbiorca usługi

Producent, Upoważniony przedstawiciel

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy ustalany jest pomiędzy stronami i zapisywany w umowie.

Sposób odwołania

Odwołania w sprawach oceny zgodności odbywają się zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar w Warszawie https://www.gum.gov.pl

Opłaty

Wycena usługi związanej z oceną zgodności zostanie ustalona na podstawie aktualnego cennika Głównego Urzędu Miar - Jednostki Notyfikowanej 1440.

Informacje dodatkowe

Ocena zgodności może być przeprowadzana dla wag nieautomatycznych zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych ocena zgodności obejmuje również następujące przyrządy pomiarowe i ich podzespoły:

1. Wodomierze.
2. Gazomierze i przeliczniki do gazomierzy.
3. Liczniki energii elektrycznej czynnej.
4. Ciepłomierze i następujące ich podzespoły:
- przetworniki przepływu
- pary czujników temperatury
- przeliczniki
5. Instalacje pomiarowe.
6. Wagi automatyczne:
- dla pojedynczych ładunków
- porcjujące
- odważające
- przenośnikowe
- wagonowe
7. Taksometry.
8. Miary materialne:
- materialne miary długości
- naczynia wyszynkowe
9. Przyrządy do pomiaru długości, pola powierzchni i wielu wymiarów.
10. Analizatory spalin samochodowych
- jeżeli są udostępniane na rynku lub oddane w celu dokonywania pomiarów w ochronie zdrowia i życia, w ochronie środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy zabezpieczaniu interesu społecznego, przy pobieraniu podatków, ceł i innych należności budżetowych oraz w handlu.

Zakres notyfikacji Jednostki Notyfikowanej można sprawdzić na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando.
W przypadku pozytywnego wyniku oceny zgodności wystawiany jest certyfikat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 5)
 2. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późń. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1373)
 5. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016r., poz. 815)
 6. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 802)
 7. Zarządzenie Nr 7 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. z 2021 r., poz. 1184)
 8. Zarządzenie Nr 19 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. GUM z 2021 r., poz. 30) i zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. GUM z 2022 r., poz. 8)
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych.
 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych. (Dz. Urz. UE L 96/149 z 29.03.2014 r.)
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 333/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z 13.08.2008 r.)
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1020/2019 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE
 13. Zawiadomienie Komisji – Niebieski przewodnik – wdrażanie unijnych przepisów dotyczących produktów 2016 (Dz. U. UE Nr C272 poz. 01)
 14. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 21 Taximeters. Metrological and technical requirements, test procedures and test report format
 15. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 35 Material measures of length for general use
 16. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 46 Active electrical energy meters.
 17. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 49 Water metres for cold potable water and hot water
 18. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 50 Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers).
 19. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 51 Automatic catchweighing instruments.
 20. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 60 Metrological regulation for load cells
 21. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 61 Automatic gravimetric filling instruments
 22. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 66 Length measuring instruments
 23. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 75 Heat meters
 24. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 76 Non-automatic weighing instruments
 25. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 106 Automatic rail-weighbridges
 26. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 107 Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers)
 27. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 117 Dynamic measuring systems for liquids other than water
 28. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 137 Gas metres
 29. Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 138 Vessels for commercial transactions.
 30. Przewodnik wydany w ramach Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Metrologii Prawnej WELMEC 7.2 Software Guide (Measuring Instruments Directive 2014/32/UE)
 31. Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję
 32. Norma PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 33. Polska Norma PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania
 34. Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi
 35. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)

Kategorie życiowe

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych, Ocena zgodności z wymaganiami w module B, Badanie typu UE

Słowa kluczowe

ocena zgodności, moduł B, dyrektywa NAWID, dyrektywa MID, badanie typu UE, certyfikat badania typu UE