Zalegalizowanie przyrządu pomiarowego

Opis skrócony

Użytkownicy, wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego, producenci lub upoważnieni przedstawiciele producentów oraz importerzy mogą zgłosić przyrządy pomiarowe do legalizacji ponownej bądź pierwotnej. Legalizacja ma na celu sprawdzenie i stwierdzenie, że przyrząd spełnia wymagania i może być użytkowany. W wyniku legalizacji wystawiane jest świadectwo legalizacji bądź na przyrządzie umieszczane są cechy legalizacyjne.

Wymagane dokumenty

• Wypełniony formularz wniosku.

W przypadku wniosku o legalizację ponowną, jeżeli dowodem legalizacji przyrządu pomiarowego jest świadectwo legalizacji, do wniosku dołącza się świadectwo legalizacji pierwotnej albo poprzedniej legalizacji ponownej.

Odbiorca usługi

Klient Indywidualny Przedsiębiorca Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy wynika z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Sposób odwołania

Od negatywnej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie ul. Elektoralna 2. Odwołanie wnosi się w 2 egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar prowadzącego sprawę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 zm. 1491; 2052).

Opłaty

W związku z faktem, że do opłat za realizację czynności urzędowych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. poz. 1679), zastosowanie mają przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.), dotyczące zobowiązań podatkowych, urząd za realizację tych czynności nie wystawia dokumentów stanowiących podstawę do uiszczenia opłaty takich jak rachunek lub faktura. W tym przypadku opłata ma charakter deklaratywny wynikający z dokumentu ustalającego jej wysokość, składanego do urzędu przez wnioskodawcę lub jej podstawą może być decyzja wystawiona przez organ urzędu, ustalająca wysokość należności w przypadku wystąpienia różnic pomiędzy jej wartością uiszczoną i faktyczną, takich jak nadpłata lub niedopłata.

Wysokość opłaty za wydanie przez organy administracji miar i podległe im urzędy dowodu legalizacji pierwotnej albo ponownej przyrządów pomiarowych ustalana jest na podstawie cennika zawartego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. poz. 1679).

Zgodnie z art. 24a ust. 3a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2068), nieuiszczenie w terminie 7 dni opłaty za wydanie przez organy administracji miar i podległe im urzędy dowodu legalizacji pierwotnej albo ponownej przyrządów pomiarowych, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacje dodatkowe

Wniosek o legalizację może zostać złożony dla przyrządów, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, posiadają zatwierdzenie typu lub ocenę zgodności lub dla przyrządów, które podlegają legalizacji pierwotnej i ponownej bez zatwierdzenia typu i oceny zgodności.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
 4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 5)
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 815)
 6. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 802)
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy
 8. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników Urzędów Miar

Kategorie życiowe

Prawna kontrola metrologiczna, Legalizacja przyrządów pomiarowych, Legalizacja ponowna, Legalizacja pierwotna, Legalizacja statystyczna

Krok 1: Wybierz jednostkę, w której chcesz załatwić sprawę:
Jednostka Miejscowość Dane podmiotu (adres, telefon, fax, www) Miejsce składania dokumentów
Białystok ul. Kopernika 89
15-396 Białystok
85 745 53 56 wew. 21
85 878 16 36 wew. 21

W siedzibie urzędu

Ełk ul. Gustawa Gizewiusza 12
19-300 Ełk
87 610-27-10

W siedzibie urzędu

Ostrołęka ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15
07-410 Ostrołęka
29 769 10 22

W siedzibie urzędu

Suwałki ul. Pułaskiego 73
16-400 Suwałki
539941094

W siedzibie urzędu

Bydgoszcz ul. Królowej Jadwigi 25
85-959 Bydgoszcz
52 322 06 06
52 322 04 26
https://bydgoszcz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Brodnica ul. Sądowa 10
87-300 Brodnica
56 498 30 34
56 498 30 34

W siedzibie urzędu

Włocławek ul. Dziewińska 13a
87-800 Włocławek
54 235 14 70
54 235 14 70

W siedzibie urzędu

Grudziądz ul. Dąbrowskiego 11-13
86-300 Grudziądz
56 462 25 55
56 462 25 55

W siedzibie urzędu

Inowrocław ul. Grabskiego 14
88-100 Inowrocław
52 357 22 38
52 357 22 38

W siedzibie urzędu

Toruń ul. Sułkowskiego 2
87-100 Toruń
56 659 86 05

W siedzibie urzędu

Wrocław ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
71 355 08 15
71 355 28 25
https://wroclaw.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Brzeg ul. Wolności 1
49-300 Brzeg
77 416 30 58
77 416 30 58

W siedzibie urzędu

Jelenia Góra ul. Bankowa 23
58-500 Jelenia Góra
75 752 33 81
75 752 33 81

W siedzibie urzędu

Legnica ul. Stefana Batorego 7
59-220 Legnica
76 850 01 27
76 862 27 72

W siedzibie urzędu

Nysa ul. Wita Stwosza 9
48-300 Nysa
77 433 34 46
77 433 34 46

W siedzibie urzędu

Opole ul. Skromna 2
45-351 Opole
77 454 24 68
77 454 24 68

W siedzibie urzędu

Świdnica ul. Długa 72
58-100 Świdnica
74 852 28 54
74 852 28 54

W siedzibie urzędu

Gdańsk - Oliwa ul. Polanki 124C
80-308 Gdańsk - Oliwa
58 524 53 00
58 524 53 00
https://gdansk.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Chojnice ul. Gdańska 110a
89-600 Chojnice
52 397 50 73
52 397 50 73

W siedzibie urzędu

Elbląg ul. Żeromskiego 24
82-300 Elbląg
55 233 67 79
55 233 67 79

W siedzibie urzędu

Gdynia-Witomino ul. Słoneczna 59A
81-605 Gdynia-Witomino
58 624 28 27
58 624 28 43

W siedzibie urzędu

Kętrzyn ul. Limanowskiego 11
11-400 Kętrzyn
89 752 31 84
89 752 31 84

W siedzibie urzędu

Olsztyn ul. Poprzeczna 16
10-282 Olsztyn
89 526 72 68

W siedzibie urzędu

Słupsk ul. Złota 4/6
76-200 Słupsk
59 842 55 71
59 842 55 71

W siedzibie urzędu

Tczew ul. 1 Maja 20
83-110 Tczew
58 531 24 96
58 721 75 66

W siedzibie urzędu

Katowice Rynek 9
40-957 Katowice
32 258 94 36 wew.22/24
32 35 37 572
http://www.katowice.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Bielsko-Biała ul. Słowackiego 30
43-300 Bielsko-Biała
33 812 24 37
33 812 59 62

W siedzibie urzędu

Bytom ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
41-902 Bytom
32 281 31 35

W siedzibie urzędu

Częstochowa ul. Wodzickiego 91
42-200 Częstochowa
34 325 60 55

W siedzibie urzędu

Rybnik ul. Kupiecka 1
44-206 Rybnik
32 422 13 10

W siedzibie urzędu

Kraków ul. Krupnicza 11
31-123 Kraków
12 422 18 67
12 422 84 63
https://krakow.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Jasło ul. Ducala 18
38-200 Jasło
13 446 26 62
13 446 26 62

W siedzibie urzędu

Nowy Sącz ul. Kunegundy 10
33-300 Nowy Sącz
18 442 08 40
18 442 08 40

W siedzibie urzędu

Przemyśl ul. Św. Jana 23
37-700 Przemyśl
16 670 21 28
16 670 21 28

W siedzibie urzędu

Rzeszów ul. Legionów 14
35-111 Rzeszów
17 853 64 96
17 853 64 96

W siedzibie urzędu

Tarnobrzeg ul. Kościuszki 4
39-400 Tarnobrzeg
15 822 75 88
15 822 75 88

W siedzibie urzędu

Tarnów ul. Ochronek 22
33-100 Tarnów
14 622 12 06
14 627 62 19

W siedzibie urzędu

Łódź ul. Gabriela Narutowicza 75
90-132 Łódź
42 678 77 66
42 678 37 68
https://lodz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Kielce ul. Św. Leonarda 14
25-311 Kielce
41 344 29 75
41 344 29 75

W siedzibie urzędu

Łowicz ul. Browarna 12
99-400 Łowicz
46 837 43 64
46 837 43 64

W siedzibie urzędu

Piotrków Trybunalski ul. Śląska 13
97-300 Piotrków Trybunalski
44 649 55 69
44 649 55 69

W siedzibie urzędu

Zduńska Wola ul. Zakopiańska 4
98-220 Zduńska Wola
43 823 32 00
43 823 32 00

W siedzibie urzędu

Poznań ul. Krakowska 19
61-893 Poznań
61 856 72 79
61 855 22 02
https://poznan.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Gniezno ul. Papieża Jana Pawła II 5
62-200 Gniezno
61 426 15 07
61 426 15 07 w. 13

W siedzibie urzędu

Kalisz ul. Piwonicka 7/9
62-800 Kalisz
62 766 37 44
62 753 41 32

W siedzibie urzędu

Konin ul. Poznańska 84
62-502 Konin
63 242 33 78
63 242 33 78

W siedzibie urzędu

Leszno ul. Dekana 4
64-100 Leszno
65 526 85 63
65 526 85 63

W siedzibie urzędu

Piła ul. Śniadeckich 11
64-920 Piła
67 214 16 15
67 214 13 96

W siedzibie urzędu

Szczecin pl. Lotników 4/5
70-414 Szczecin
91 434 75 82
91 434 75 98
https://szczecin.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Gorzów Wielkopolski al. Konstytucji 3 Maja 102a
66-400 Gorzów Wielkopolski
95 722 58 06
95 722 58 06

W siedzibie urzędu

Koszalin ul. Harcerska 21
75-073 Koszalin
94 342 35 23
94 342 35 23

W siedzibie urzędu

Stargard ul. Dworcowa 14
73-110 Stargard
91 577 62 05
91 578 22 51

W siedzibie urzędu

Zielona Góra ul. Dekoracyjna 4
65-155 Zielona Góra
68 326 66 78
68 326 83 88

W siedzibie urzędu

Warszawa ul. Elektoralna 4/6
00-139 Warszawa
22 581 92 62
22 581 92 62
https://warszawa.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Bronisze ul. Kwiatowa 11
05-850 Bronisze
22 721 14 74
22 721 03 57

W siedzibie urzędu

Lublin ul. Strzelecka 1a
20-805 Lublin
81 746 90 95
81 746 90 95

W siedzibie urzędu

Płock ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 5
09-402 Płock
24 262 29 96
24 262 29 96

W siedzibie urzędu

Radom ul. Odrodzenia 38
26-600 Radom
48 365 49 53
48 365 49 53

W siedzibie urzędu

Siedlce ul. 10 Lutego 22
08-110 Siedlce
25 632 23 71
25 632 74 40

W siedzibie urzędu

Zamość ul. Partyzantów 94/96
22-400 Zamość
84 639 23 44
84 638 52 80

W siedzibie urzędu

Krok 2: Wybierz sposób załatwienia sprawy:
Krok 3: Wybierz wniosek:
Tytuł formularza: