Dostęp do informacji w trybie udostępnienie informacji publicznej

Opis skrócony

Każdy obywatel, przedsiębiorca oraz instytucja ma prawo ubiegać się o dostęp do informacji w trybie udostępnienia informacji publicznej. Urząd jest zobowiązany do udzielenia informacji, wyłączając następujące przypadki:
* informacja nie jest informacją publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
* urząd nie jest w stanie dostarczyć informacji,
* informacja narusza dobro podmiotów bądź osób fizycznych.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku.

Odbiorca usługi

Obywatel Przedsiębiorca Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeśli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1 (14 dni), organ administracji miar zobowiązany jest do powiadomienia w tym terminie (14 dni) o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Sposób odwołania

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k.p.a.). Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na wniosek strony zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 k.p.a.).

Opłaty

Udostępnienie informacji publicznej może wiązać się z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez urząd związanymi z przekształceniem informacji w żądaną formę - np. koszt nośnika, na którym zapisana jest informacja. Informacja udostępniana w formie papierowej nie wymaga opłaty. W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku urząd informuje wnioskodawcę o wysokości ewentualnych kosztów. Od tego czasu wnioskodawca ma 14 kolejne dni na odniesienie się do informacji o kosztach.

Opłaty można dokonać na wskazany w informacji o wysokości kosztów numer konta bankowego, w kasie urzędu bądź bezpośrednio za pomocą systemu Świteź.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Kategorie życiowe

Informacja publiczna, Dostęp do informacji publicznej

Słowa kluczowe

informacja publiczna, dostęp do informacji publicznej

Krok 1: Wybierz jednostkę, w której chcesz załatwić sprawę:
Jednostka Miejscowość Dane podmiotu (adres, telefon, fax, www) Miejsce składania dokumentów
Białystok ul. Kopernika 89
15-396 Białystok
85 745 53 56 wew. 21
85 878 16 36 wew. 21

W siedzibie urzędu

Bydgoszcz ul. Królowej Jadwigi 25
85-959 Bydgoszcz
52 322 06 06
52 322 04 26
https://bydgoszcz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Wrocław ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
71 355 08 15
71 355 28 25
https://wroclaw.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Gdańsk - Oliwa ul. Polanki 124C
80-308 Gdańsk - Oliwa
58 524 53 00
58 524 53 00
https://gdansk.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Katowice Rynek 9
40-957 Katowice
32 258 94 36 wew.22/24
32 35 37 572
http://www.katowice.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Kraków ul. Krupnicza 11
31-123 Kraków
12 422 18 67
12 422 84 63
https://krakow.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Łódź ul. Gabriela Narutowicza 75
90-132 Łódź
42 678 77 66
42 678 37 68
https://lodz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Poznań ul. Krakowska 19
61-893 Poznań
61 856 72 79
61 855 22 02
https://poznan.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Szczecin pl. Lotników 4/5
70-414 Szczecin
91 434 75 82
91 434 75 98
https://szczecin.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Warszawa ul. Elektoralna 4/6
00-139 Warszawa
22 581 92 62
22 581 92 62
https://warszawa.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Krok 2: Wybierz sposób załatwienia sprawy:
Krok 3: Wybierz wniosek:
Tytuł formularza: